Enter keywords to search

Search form

قانون زندگی

Stefan Klein/imageBROKER/Corbis

عبارت "بیمه ازدواج" که به گوش می‌خورد به نظر می‌رسد طرحی وجود دارد که قرار است تضمین بدهد یک ازدواج پایدار می‌ماند اما نه این طور نیست و در واقع هیچ کس نمی‌تواند برای ثبات یک زندگی مشترک به دست کسی "بیمه‌نامه" بدهد.

SNN Mehrdad Esfahani

بعد از این که مادرش به خواستگاری‌ام آمد خانواده و فامیل بارها و بارها این شعر را با شوخی و خنده برایم می‌خواندند؛ اما اولین قدم چی؟

موضوع اصلی سریال بلند "داون تاون ابی" ارث و میراثی بود که در نبود فرزند پسر، نزدیک بود از دست خانواده اشرافی خارج شود. در کشور توسعه یافته‌ای مثل بریتانیا هم روند تغییر قوانین، برای کم کردن از نابرابری‌ زن و مرد در قرن‌های اخیر، جریان داشته و هنوز هم این روند اصلاحی ادامه دارد. 

Corbis-42-34719122

 اگر همین امروز یک زن سرپرست خانوار و یک مرد بیکار بزهکار که با استدلال قانون‌گذار نقش اقتصادی هم در خانواده ندارد کشته شوند باز هم دیه مرد دو برابر زن خواهد بود.

FARHANGNEWS

در زبان فارسی، عبارت «مام وطن» اصطلاحی است که برای میهن و زادگاه افراد به کار می‌رود. منشا این اصطلاح  شاید این تصور است که وطن انسان، همچون زنی است که او را در آغوش گرفته است. اما در دنیای بیرون از ادبیات اوضاع به این سادگی و شاعرانگی نیست. در واقعیت زنان ایران، تعیین کننده وطن و تابعیت فرزندان‌شان نیستند.