Enter keywords to search

Search form

درباره ما

پلاک پنج برای گفتگو درباره خانواده و با هدف ترویج خانواده برابر راه اندازی شده است.

این وب سایت می‌کوشد با نگاهی انتقادی به گزارش مسائلی بپردازد که خانواده ایرانی این روزها با آن دست به گریبان است.

در این وب‌سایت ما روند تغییر نقش‌های اعضای خانواده و تغییر شکل و نقش خانواده در جامعه را بررسی می‌کنیم، از آن گزارش می‌دهیم و درباره آن گفتگو می‌کنیم.